Privacybeleid

PRIVACY POLICY

PRIVACY STATEMENT

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van Spanish Fly Clothing of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Onderneming:                           Spanish Fly Clothing

E-mail:                                        info@spanishfly-clothing.com  

KvK-nummer:                            81578571

BTW: nummer: NL003578006B79

Adres: van de Waalstraat 76 – 3911LP – Rhenen

SPANISH FLY CLOTHING is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. SPANISH FLY CLOTHING is verantwoordelijke in de zin van de AVG. SPANISH FLY CLOTHING is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens SPANISH FLY CLOTHING, waaronder www.spanishfly-clothing.com

SPANISH FLY CLOTHING verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de website en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door SPANISH FLY CLOTHING opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door SPANISH FLY CLOTHING. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor SPANISH FLY CLOTHING om de overeenkomst uit te voeren.

SPANISH FLY CLOTHING gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt SPANISH FLY CLOTHING altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door SPANISH FLY CLOTHING worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

  • voor de uitvoering van de overeenkomst: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
  • voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
  • voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres en/of telefoonnummer;
  • voor het behandelen van vragen en klachten: uw naam, e-mailadres en/of telefoonnummer;

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) is mogelijk door middel van een ondubbelzinnige verklaring gericht aan  info@spanishfly-clothing.com

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

  • in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij expliciet een langere termijn met u is overeengekomen of de gegevens langer bewaard moeten worden vanwege een wettelijke regeling of bepaling;
  • in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de belastingdienst;
  • in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 90 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte;
  • in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht.

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan SPANISH FLY CLOTHING gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor SPANISH FLY CLOTHING, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Voor het verwerken van betalingen maakt SPANISH FLY CLOTHING gebruik van een boekhouder. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het verwerken van de betalingen worden verstrekt aan de boekhouder. Voor vragen over de verwerking van de persoonsgegevens met onze boekhouder kunt u zich richten tot  info@spanishfly-clothing.com

Het staat SPANISH FLY CLOTHING vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van SPANISH FLY CLOTHING ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van SPANISH FLY CLOTHING. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van SPANISH FLY CLOTHING. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van SPANISH FLY CLOTHING;